A projekt címe, azonosító száma:

A Balaton Kiemelt Térség Fenntartható Mobilitási Tervének elkészítése (TOP_PLUSZ-1.2.1-20-VE1-2023-00054)

A projekt főbb adatai:
A projekt időtartama: 2023.08.08. – 2025.03.01.

A projekt költségvetése: 120.000.000,-Ft

A támogatás mértéke: 100 %


A Fenntartható Térségi Mobilitási Terv (Sustainable Rural Mobility Plan, a továbbiakban: SRMP) célja a térségi mobilitás feltételeinek és fenntarthatósági viszonyainak a javítása, fejlesztése. A Terv céljai, programjai, projektjei révén a térség településein élők és ott közlekedők számára a korábbinál élhetőbb körülményeket, jobb elérhetőséget, fenntarthatóbb mobilitási megoldásokat biztosít, melyek keretében célozza a közlekedési rendszer fejlesztését is.

A Fenntartható Térségi Mobilitási Terv a térségi települések, térségi döntéshozók, lakosság és más érintettek által közösen kidolgozott stratégiai dokumentumként készül el, amely mellett a települések, döntéshozók elköteleződnek, és amelyet közösen hajtanak végre. A mobilitási terv végrehajtásáért közvetlenül a térségi önkormányzatok, közvetve az ott élők, az ott működő szervezetek, vállalkozások stb. felelősek, így a – végrehajtható – programok/projektek is ennek tudatában kerülnek majd kidolgozásra. A Mobilitási Terv feladata továbbá, hogy a későbbi konkrét projektek megvalósításához szükséges stratégiai megalapozó tanulmányként iránymutatást és szakmai indoklást adjon a fejlesztések támogatásához.

Az SRMP tehát nem egy közlekedésfejlesztési terv, hanem egy mobilitási terv, amelyben a hangsúly nem elsődlegesen az egyes alágazati (vagy intermodális) infrastruktúra vagy más közlekedési rendszerelemek fejlesztésére, hanem valamennyi közlekedési mód kapcsán a mobilitás feltételeinek és fenntarthatósági viszonyainak a javítására kell törekedni, az elérhetőség és életminőség (társadalmi méltányosság, egészség, környezet minőség, gazdasági életképesség stb.) céljait szem előtt tartva.

A Balatoni SRMP területi hatálya a Balaton Kiemelt Térség, más néven Balaton Kiemelt Üdülőkörzet. A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területi lehatárolását a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 1/2. melléklete határozza meg.

A Balatoni SRMP Balatonfüred Város Önkormányzata, a Balaton Fejlesztési Tanács munkaszervezete a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kh. Np. Kft, és a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet konzorciumi együttműködése keretében, a TRENECON Kft. tervezői közreműködésével készül el. A munkába természetesen minden más balatoni önkormányzat is bevonásra kerül, a munka velük szoros együttműködésben készül.

A projekt célcsoportja a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet (BKÜ)

  • lakossága,
  • a térségben időszakosan tartózkodó üdülőtulajdonosok, turisták,
  • a BKÜ önkormányzatai,
  • és a BKÜ fejlesztésében érdekelt megyei, térségi, országos szervezetek.

A Balaton Kiemelt Térség az EU által kijelölt 15 ún. bemutató térség egyike, ahol többek között a Térségi Mobilitási tervek készítésének gyakorlatát is vizsgálják.

Eddig csak települési (városi) szintű mobilitási tervek készültek, ezekhez kapcsolódóan állnak rendelkezésre az EU által is elfogadott útmutatók. A térségi mobilitási tervre még nincs meghatározott módszertan, ennek kidolgozását a projekt megvalósulása is segíti, a tapasztalatok pedig beépülhetnek az EU által a közeljövőben kidolgozandó SRMP útmutatóba.

Az elmúlt programozási ciklusokban elsősorban a Balaton külső elérhetőségi viszonyainak javítását szolgáló infrastrukturális fejlesztések zajlottak le, melyek kétségtelenül fontos alapot képeznek a következő időszak társadalmi-gazdasági fejlődése számára. Mivel a nagy volumenű külső elérhetőségi beruházások, szükségletek egy jelentős része teljesült, a következő programozási ciklus, valamint a távolabbi lehetőségek figyelembevételével a még szükséges külső elérhetőségi beavatkozásokon túl a belső elérhetőségi viszonyok javítását kell, hogy célozza. A feltárt igények, valamint az eddig megvalósult fejlesztések értelmében a tervezett fejlesztéseknek válaszolnia kell a lokálisan, települési szinten jelentkező fejlesztési szükségletekre, a parti és a háttértelepüléseken egyaránt, valamint a még fennálló regionális, térségi léptékű, infrastruktúra-fejlesztési és közlekedésszervezésre vonatkozó igényekre is.

Fontos, hogy a fejlesztések

  • a valós forgalmi igények alapján,
  • a környezetterhelés minimalizálásával,
  • a párhuzamos kapacitások elkerülésével,
  • térségi koordináció mellett kerüljenek megtervezésre, kialakításra.

Ezen elv megvalósulásának eszközeként kerül kidolgozásra a térség SRMP-je.

A projekt keretében elkészítésre kerülő SRMP főbb elemei:

a) valós idejű utasforgalmi adatok gyűjtése,
b) forgalmi modell készítése a Balaton Kiemelt Térség területére, a nagyobb városokat utcaszinten kezelve,
c) az önkormányzatok igényeinek, javaslatainak és terveinek összegyűjtése,
d)
SRMP dokumentáció és intézkedési terv elkészítése.

A konzorciumi tagok szerepe a projekt megvalósításában:

Az Önkormányzat a térségi önkormányzatok koordinálása mellett a projekt vezetéséhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat látja el.

A Balatoni Integrációs Kft, mint térségi szervezet végzi a projekt szakmai irányítását (projekt előkészítés, koordináció, adatgyűjtés, SRMP elkészíttetése, projektmenedzsment, tájékoztatási feladatok, szemléletformálási akció).

A KTI Közlekedéstudományi Intézet végzi a projekt szakmai tanácsadói, lektori, feladatait a felhívásban előírt feltételek szerint.

Az SRMP elkészítése, összeállítása, a partnerségi tevékenységek lebonyolítása a TRENECON Kft. feladata.

A projekttel kapcsolatban további információk a honlapon aktuálisan olvashatók, illetve kérdés az alábbi címen kérhető: bftkht@balatonregion.hu.

Az SRMP társadalmi egyeztetése során, a mobilitási tervezéssel kapcsolatos észrevétel, vélemény a következő email címre küldhető: mobilitastervezes@balatonregion.hu