A Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség célja, hogy a régió fejlesztésében 2000 óta végzett sikeres tevékenységét, szakmai tapasztalatát felhasználva segítse a régió fejlesztési céljaihoz illeszkedő programok és projektek megvalósítását, forrás szerzését, szakmai együttműködések kialakítását. Fontosnak tartjuk, hogy a térségfejlesztési programok elkészítése mellett segítsük a fejlesztési projektek megvalósítását, figyelemmel kísérjük működésüket. Célunk a régióba behozni minden olyan szaktudást és anyagi tőkét mely hozzájárul a régió fejlesztéséhez. Elkötelezettséget érzünk az iránt, hogy a helyi értékekre építve új, innovatív lehetőségek megvalósításával segítsük elő a Balaton megújulását.

A Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-t 2000. január 1-jén alapította a Balaton Fejlesztési Tanács. Feladata a Balaton térségének fejlődését elősegítő, a BFT tevékenységi köréhez kapcsolódó szakmai, operatív feladatok ellátása. A Kft. jelenlegi három irodájában, Siófokon, Keszthelyen és Balatonfüreden összesen 24 munkatárs dolgozik.

A Kft. tevékenységében döntő szerepet játszik a régió szervezetei közötti hatékony együttműködés erősítése, a Balatonnal kapcsolatos kutatási és szakágazati programok koordinálásában való részvétel, a kapcsolattartás és egyeztetés a területileg illetékes megyékkel, járásokkal és önkormányzatokkal.

TEVÉKENYSÉGEINK

Területi tervezés, koordináció
A Kft. alaptevékenységei közé tartozik a térségfejlesztési programok előkészítésében és megvalósításában való közreműködés. A Tanács megbízása alapján a Kft. ellátja a Balaton Régiót érintő területi programozási feladatokat, így

részt vett:

 • az Előzetes Regionális Fejlesztési Program (Phare „Tükörrégiós” Program) tervezésében és lebonyolításában;
 • a 2004-2006, és a 2007-2013 tervezési időszakok esetében a BKÜ-re ható fejlesztési tervek kialakításában;
 • a 2020-ig szóló Balaton Hosszútávú Területfejlesztési Koncepció kidolgozásában és felülvizsgálatában;
 • a 2014-2020 tervezési időszakra vonatkozó fejlesztési dokumentumok elkészítésében,

elkészítette a térségi szereplők bevonásával a Balaton Kiemelt Térség 2021-27 időszakra vonatkozó fejlesztési dokumentumait:

 • Helyzetértékelés;
 • Koncepció (-2030);
 • Területfejlesztési Program: Stratégia, Operatív Program/ (2021-2027);
 • Stratégiai és Környezeti Hatásvizsgálat.

A fejlesztési dokumentumok készítése mellett a Kft. folyamatosan végzi a Koncepció és a fejlesztési tervek megvalósulásának vizsgálatát, monitoringját, a térség társadalmi, gazdasági folyamatainak elemzését.

Pályázat- és projektmenedzsment

A Balatoni Integrációs Kft. fontos tevékenysége a központi költségvetés által a Balaton-térség fejlesztésére fordított fejlesztési források felhasználásának menedzselése a Tanács döntése alapján. A Kft. e menedzselési tevékenység keretében pályázati felhívásokat készít elő, elvégzi a pályázatok lebonyolítását (kiírás, megjelentetés, folyamatos tanácsadás és információszolgáltatás, pályázatok befogadása, hiánypótlási eljárás lefolytatása, döntésre előkészítés, tájékoztatás a támogatási döntésről). A Kft. végzi továbbá a nyertes pályázókkal a szerződések megkötését, a projekt rész-, illetve végelszámolásainak pénzügyi felülvizsgálatát, valamint éves terv alapján a megvalósított fejlesztések helyszíni ellenőrzését.

Fenntartható életmód népszerűsítése

Földünket fenyegető környezeti problémák iránt egyre fogékonyabbakká váltunk, a gyermekektől a felnőttekig szinte minden korosztály ismeri a globális változásokat érintő témák fontosságát. A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. a környezet védelme, az ökológiai, szociális, kulturális és gazdasági fenntarthatóság érdekében több programot is indított az elmúlt években.

 • 2020 őszétől minden hónap első szerdáján kerül megrendezésre az online szemléletformáló rendezvénysorozat, amely felhívja a figyelmet mindannyiunk személyes érintettségére, a klímaváltozásra, a természeti erőforrások csökkenésére és az ökoszisztémák sérülékenységére vonatkozóan.
 • A Kft. 2021-ben elindította és évente megvalósítja a Balaton Régióban működő középiskoláknak 9-12. évfolyamos diákjai számára meghirdetett, „Balatonról, jövőről” című klíma- és környezetvédelmi versenyt.
 • 2017 augusztusa óta a Balatoni Futár minden számában megjelentet egy-egy szemléletformálással, aktuális környezeti problémával foglalkozó cikket.

Helyi kezdeményezések támogatása, projektfejlesztés

A régió fejlődésének biztosítéka, hogy a térséget csak az itt élők együttes munkájával lehet fejleszteni. A Balatoni Partnerségi Program keretében több kezdeményezés is elindult, melyek megvalósítását a Kft. segíti. A „Mozdulj Balaton!” szabadidős sportrendezvény-sorozat 2004 óta a Balaton parti települések többségén biztosítja a szervezett sport lehetőségeket a strandok területén. Szintén a régió szereplőinek széleskörű együttműködése hívta életre a “Balaton Európa legbiztonságosabb tava” projektet, melynek célja a közbiztonság, kiemelten a vízbiztonság fejlesztése révén a legbiztonságosabb tó címének kiérdemlése.
A meglévő programok végrehajtása mellett a Kft. hasonlóan fontos feladatának tartja az új programok, projektötletek megszületésének elősegítését, a meglévő projektkezdeményezések felkutatását és pályázati dokumentummá fejlesztését.

Nemzetközi projektek

A Balatoni Integrációs Kft. a régió fejlesztése, valamint az együttműködések hatékonyabbá tétele érdekében számos nemzetközi projektben vesz részt. A Kft. célja a külföldi tapasztalatok megismerése és hasznosítása a Balaton természeti értékeinek megóvása, valamint a térség nemzetközi versenyképességének növelése érdekében. Az elmúlt években a Kft. közel 30 nemzetközi projektet valósított meg. Az elmúlt években a Kft. 12 nemzetközi program keretében összesen 22 nemzetközi projektet valósított meg. A Kft. munkatársai rendszeresen vesznek részt világszerte megrendezett tudományos tanácskozásokon, és az ott szerzett, ismereteket és tapasztalatokat regionális workshopokon és konferenciákon osztják meg a térség gazdasági és tudományos életének szereplőivel.

Kutatás

Az Ügynökség 2001. óta folytat tervszerű, elsősorban területfejlesztési célokat szolgáló, gazdaság- és társadalomtudományi kutatásokat. E munka a Kft. Társadalomtudományi Kutatócsoportjában folyik Balatonfüreden. A természeti-környezeti értékek fenntarthatósága mellett a csoport feladatának tekinti a területpolitika tudományos eszközökkel történő támogatását a régió népességmegtartó erejének, a helyi társadalom különös szociológiai minőségének megőrzése, javulása érdekében. E program eredményeképpen számos kutatási projekt valósult meg.

Vállalkozási tevékenység

A Kft. térségi szereplőket segítő tevékenységének további területét az egyes szereplők megbízásából, egy-egy projekthez, területi egységhez kapcsolódó szakértői tevékenység alkotja, melynek főbb elemei:

 • pályázati szaktanácsadás; pályázatfigyelés és projektgenerálás; pályázatok elkészítése, nyomon követése, pénzügyi elszámolása; monitoring tevékenység segítése, elvégzése;
 • megvalósíthatósági tanulmányok elkészítése; költség-haszon elemzések készítése;
 • környezetvédelmi tervek, programok készítése, környezetvédelmi felülvizsgálat; előzetes környezeti hatásvizsgálat; stratégiai környezeti vizsgálat (SKV); éghajlatváltozási reziliencia vizsgálat;
 • területfejlesztési célokat szolgáló, gazdaság- és társadalomtudományi kutatások végzése;
 • szakmai rendezvények, konferenciák, események szervezése.

A Balatoni Integrációs Kft. 2023. évi beszámolója