Szolgáltatásunkat azoknak a pályázóknak ajánljuk, akik szívesen igénybe vennének támogatást, de nincs kapacitásuk a pályázati kiírások napi figyelésére, illetve akik működése során rendszeresen jelentkeznek fejlesztési, beruházási igények, melyek megvalósításához további forrásra van szükség. Cégünk a megbízó által közölt fejlesztési elképzelések alapján, a partner adottságait és körülményeit maximálisan figyelembe véve folyamatosan figyeli a pályázati kiírásokat, majd kiválasztja a megbízónk számára optimális megoldást a pályázati lehetőségek közül. Felesleges pályázatokkal nem terheljük ügyfeleinket, azaz kizárólag a részükre megfelelő pályázatokat ajánljuk nekik. Megbízónkkal szorosan együttműködve, több szempont vizsgálata után teszünk javaslatot a kiírás és a tervezett projekt megfeleltetésének leghatékonyabb és legeredményesebb változatára. Szükség esetén segédinformációkat szerzünk be a pályázat megfelelősége, eredményessége érdekében. A sikeres és hosszú távú együttműködés elengedhetetlen feltétele a kölcsönös bizalom kialakulása.

PÁLYÁZATOK ELKÉSZÍTÉSE
A pályázatok kidolgozása előtt az alapvető pályázati feltételeket (pl. pályázók köre, támogatható tevékenységek, kizáró feltételek, stb.) összevetjük a pályázni kívánó szervezet paramétereivel, majd áttekintjük a finanszírozási forrásokat. Ezt követően ütemtervet állítunk össze, amelyben meghatározzuk cégünk és a partner felelősségi körét és az egyes részfeladatokhoz rendelt határidőket. Igény szerint magyar vagy angol nyelven kidolgozzuk és összeállítjuk a benyújtandó pályázati dokumentációt, majd azt az előírt példányszámban sokszorosítjuk, beköttetjük és benyújtjuk a pályázatot kiíró hazai vagy nemzetközi hatósághoz, szervezethez. A pályázatírás során cégünk kiemelt figyelmet fordít a pályázatkiírók és a partnereink által támasztott magas szintű tartalmi és formai követelmények, elvárások teljesítésére, továbbá pályázatíró szakembereink rendelkeznek a sikeres pályázat elkészítéséhez szükséges precizitással, szakmai, pénzügyi és nyelvtudással, valamint megfelelő gyakorlattal. A pályázat bírálati folyamata során szükségessé váló helyszíni szemléken, ellenőrzéseken biztosítjuk megbízóink szakértői érdekképviseletét, válaszolunk a pályázatkezelők által feltett kérdésekre. Az esetleges hiánypótlás során bekért dokumentumok összeállításában és benyújtásában is segítséget nyújtunk, illetve támogatjuk a hiánypótlási folyamatot.

PROJEKTMENEDZSMENT
A projektmenedzsment tevékenység keretében cégünk a támogatás elnyerése utáni teendők (szerződéskötés, további igazolások beszerzése, dokumentálás, elszámolás, fenntartási időszak alatti projektgondozás, monitoring) elvégzésében segíti partnereit. A projekt életútjának ez a szakasza rendkívül fontos, mert nem elég elnyerni a támogatást, azt le is kell hívni, valamint teljesíteni kell a vállalt kötelezettségeket is.

A projektmenedzsment során végzett főbb tevékenységeink:
• A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok összeállítása;
• Folyamatos kapcsolattartás a támogatást nyújtó szervezettel és a pályázóval;
• A projektmunka koordinálása, szervezése;
• A projekt időbeli ütemezésének menedzselése;
• Közbeszerzési, beszerzési eljárások lebonyolítása;
• Projekt költségek kontrollja;
• Szakmai és pénzügyi előrehaladási jelentések készítése;
• A projekt teljes körű dokumentációja;
• A projekt szerződésmódosításainak menedzselése;
• A vállalt kötelezettségek teljesülésének figyelemmel kísérése;
• Kockázatok kezelése.

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYOK ELKÉSZÍTÉSE
Egy projekt/beruházás előkészítése során elengedhetetlen a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése. Gyakran a projekt finanszírozásához igényelt támogatás előfeltétele is a megvalósíthatósági tanulmány rendelkezésre állása. A megvalósíthatósági tanulmány feladata a kiválasztott projekt megalapozottságának és életképességének vizsgálata.
A megvalósíthatósági tanulmány megvizsgálja a lehetséges megoldásokat, szembeállítva az igényekkel; összeveti a lehetséges eredményeket a célokkal, végül előterjeszt egy ajánlott megoldást, megindokolva a választást.
A tanulmány tartalmazza a feltárt tényanyagot, a megállapításokat, a következtetéseket és a javasolt megoldásokat költség- és ütemezési információkkal együtt. A megvalósíthatósági tanulmány a műszaki és gazdasági kérdéseken kívül tárgyalja, hogy milyen emberi, tárgyi és infrastrukturális feltételei, esetleg akadályai vannak a projekt megvalósításának, valamint javaslatokat ad a felmerülő problémák orvoslására. A megvalósíthatósági tanulmány birtokában technikai, pénzügyi és egyéb szempontok szerint megalapozott döntés hozható.

A megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének általános lépései:
• Adatgyűjtés és problémadefiniálás;
• Koncepció kidolgozása és a megvalósítás részleteinek kidolgozása;
• Megoldási alternatívák ismertetése;
• Gazdaságossági, finanszírozási és megtérülési vizsgálatok;
• A megoldási alternatívák összehasonlítása;
• Összefoglaló megállapítások és ajánlások kidolgozása.

A megvalósíthatósági tanulmány módszertanát, tematikáját a támogatási konstrukció igényeihez, előírásaihoz igazítjuk, és minden alkalommal egyeztetjük a megbízóval, hogy az esetlegesen felmerülő sajátos igényeket is figyelembe vehessük.

KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉSEK KÉSZÍTÉSE
A költség-haszon elemzést leginkább fejlesztési, környezetvédelmi projektekhez, illetve kormányzati szabályozáshoz kapcsolódó döntések támogatására használják. A költség-haszon elemzés arra keresi a választ, hogy a társadalomra milyen hatással van a tervezett fejlesztés. A költség-haszon elemzés egyfajta kvantitatív döntéstámogató módszer: számszerűsíti és pénzben fejezi ki a döntési változatok költségeit illetve hasznait, majd ezek összevetésével segíti a legjobb döntési változat kiválasztását. A döntési változatok között mindig szerepel a nem cselekvés lehetősége, vagyis az adott állapot fenntartása is.
A költség-haszon elemzés eredményei alapján kiválasztható a társadalom számára optimális cél és az ehhez kapcsolódó műszaki megoldás. A költség-haszon elemzés során a hasznok és költségek számbavétele, számszerűsítése, és pénzbeni értékben való kifejezése történik meg. A meghatározott haszon és költségek közgazdasági módszerekkel elemezhetők, értelmezhetők (nettó jelenérték számítás, belső megtérülési ráta stb.), ezek alapján történhet meg az optimális döntési változat kiválasztása.